ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย

คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก

ศึกษาความเป็นมา ความสำคัญ ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตรในทีฆนิกาย และประเด็นสำคัญในมัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถา และฎีกาประกอบ

ศึกษาคำสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตกปัจจุบัน เปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริต ๖ และการพัฒนาจิตด้วยสมถะและวิปัสสนา

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน แนวคิดการบริหารงาน หลักการและวิธีการบริหารงานของพระพุทธเจ้า พุทธจริยา หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหาร วิธีการบริหารงานตามวิธีพุทธ การเลือกวิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา กลวิธีและอุบายการบริหารงานของพระพุทธเจ้า และพุทธวิธีการบริหารงานที่ดี

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทางเศรษฐศาสตร์ จริยธรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง