(แผนที่ ๑) หลักบริหารการศึกษาวิถีพุทธ
พระศรีธรรมภาณี น.ส.วาสนา กรเกตุน.ส.จารุวรรณ กาบซ้อนน.ส.เสาวนีย์ ทิพย์ฤกษนายขวัญตระกูล บุทธิจักรน.ส.ทิฆัมพร มาลาล้ำนางสาวราตรี รัตนโสภาผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโรพระมหาวิชาญ สุวิชาโนนางบรรเจอดพร สู่แสนสุผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาพระมหากฤษดา เสือสาน.ส.ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์พระมหาสาม แสงวงค์นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี 3410100314849

(แผนที่ ๑) หลักบริหารการศึกษาวิถีพุทธ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจหลักการการศึกษาโดยสังเขป
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจหลักการบริหารการศึกษาแนวพุทธ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับสามารถออกแบบแนวทางการบริหารการศึกษาแนวพุทธสำหรับสถานศึกษาได้

(แผนที่ ๒) การบูรณาการหลักธรรมพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ
พระศรีธรรมภาณี น.ส.วาสนา กรเกตุน.ส.จารุวรรณ กาบซ้อนน.ส.เสาวนีย์ ทิพย์ฤกษนายขวัญตระกูล บุทธิจักรน.ส.ทิฆัมพร มาลาล้ำนางสาวราตรี รัตนโสภาผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโรพระมหาวิชาญ สุวิชาโนนางบรรเจอดพร สู่แสนสุผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาพระมหากฤษดา เสือสาน.ส.ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์พระมหาสาม แสงวงค์

(แผนที่ ๒) การบูรณาการหลักธรรมพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ความหมายของการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต
  2. เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้สอน

(แผนที่ ๔) การบริหารจัดการชั้นเรียนแนววิถีพุทธ
พระศรีธรรมภาณี น.ส.วาสนา กรเกตุน.ส.จารุวรรณ กาบซ้อนน.ส.เสาวนีย์ ทิพย์ฤกษนายขวัญตระกูล บุทธิจักรน.ส.ทิฆัมพร มาลาล้ำนางสาวราตรี รัตนโสภาผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโรพระมหาวิชาญ สุวิชาโนนางบรรเจอดพร สู่แสนสุผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาพระมหากฤษดา เสือสาน.ส.ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์พระมหาสาม แสงวงค์

(แผนที่ ๔) การบริหารจัดการชั้นเรียนแนววิถีพุทธ

  1. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความสำคัญและวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย
  2. เพื่อให้สามารถออกแบบการบริหารจัดการชั้นเรียนแนววิถีพุทธที่เหมาะกับสถานการณ์

(แผนที่ ๕) การออกแบบยุทธศาสตร์สถานศึกษาวิถีพุทธสู่การพัฒนา และร่วมมืออย่างยั่งยืน
พระศรีธรรมภาณี น.ส.วาสนา กรเกตุน.ส.จารุวรรณ กาบซ้อนน.ส.เสาวนีย์ ทิพย์ฤกษนายขวัญตระกูล บุทธิจักรน.ส.ทิฆัมพร มาลาล้ำนางสาวราตรี รัตนโสภาผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโรพระมหาวิชาญ สุวิชาโนนางบรรเจอดพร สู่แสนสุผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาพระมหากฤษดา เสือสาน.ส.ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์พระมหาสาม แสงวงค์

(แผนที่ ๕) การออกแบบยุทธศาสตร์สถานศึกษาวิถีพุทธสู่การพัฒนา และร่วมมืออย่างยั่งยืน

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนจัดทำยุทธศาสตร์สถานศึกษา
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการการจัดทำยุทธศาสตร์สถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำยุทธศาสตร์สถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธได้