วันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตแบบ e-Book และการใช้งานระบบ M-Learning "

ดร.เกษม แสงนนท์ และคณะ ณ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสื่อ เรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา เข้าใจและจัดทำข้อมูลการศึกษาของนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนสื่อ เรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา จัดทำข้อมูลการศึกษาของนิสิตและนำไปใช้ในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย

จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

หลักสูตรพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงาน ด้วย WordPress เบื้องต้น

จัดอบรมวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โดย: ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ