รวบรวมผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับต่างๆ วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

รวบรวมผลงานทางวิชาการอาจารย์สริญญา  มารศรี