แนวคิด และ นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้านการวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ การพัฒนาตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร

ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอานาจ การใช้อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อานาจกับกฎหมาย สถาบัน ทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาต

              ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์