คำอธิบายรายวิชา

     แนวคิด หลักการประเมินทางจิตวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทางจิตวิทยา คุณภาพของเครื่องมือ เทคนิคการวัดและประเมินพฤติกรรมของบุคคล เกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์ผล การแปลความหมายของคะแนน จรรยาบรรณของผู้วัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลชนิดต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา

     หลักและระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย สถิติและเครื่องมือประมวลผล การแปลผล การอภิปรายผล การเขียน การนำเสนอรายงานการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย

การเรียนรูู้รููปแบบของการสอนสังคมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต้องการให้นิสิตระดับมหาบัณฑิตได้ศึกษาในการศึกษาลงภาคสนาม

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกแบบโครงการวิจัยหรือโครงการสัมมนา โดยศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา  แนวคิด   เทคนิคการบริหารการศึกษาการพัฒนาและวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการศึกษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา  การวางแผนงานทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย