ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางการเมืองที่มีการกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองการบริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะและการนำไปสู่แผนงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การบริหารและนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและการนำไปสู่การจัดทำแผน ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบาย

เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ Introduction to Political Science รหัสวิชา ๔๐๑ ๒๐๗ จัดทำขึ้นด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เพื่อจะทำให้เราเข้าใจองค์กรที่ มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ทำเกิดการเปลี่ยนแปลง หนังสือเล่มนี้ คงไม่ละเอียดจนสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องรัฐศาสตร์ทั้งหมด แต่ผู้เขียน หวังว่า อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้จะได้เป็นแผนที่ที่น าทางผู้อ่าน เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงปูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ เรื่องกำเนิดรัฐ  กฎหมาย สถาบันทางการเมือง  ความคิด การเมือง  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การสร้างขอบข่าย บท การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงานการวิจัย ทั้งนี้ให้มีการฝึกหัดจัดทำโครงการวิจัยเสนอเป็นภาคปฎิบัติด้วย