พุทธศาสนามหายานนั้นเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่และมีความเด่นชัดขึ้นหลังพุทธปรินิพพาน ความขัดแย้งในพระพุทธศาสนานั้น แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรกความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรมหรือทิฏฐิสามัญญตาวิบัติ หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความต้องการ ความเห็น ทรรศนะ ค่านิยม และโครงสร้างที่มีความขัดกัน ไม่ลงรอยกัน ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรมมีหลายนัย

          ศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยการสัมมนา การจัดสัมมนาโดยนำหลักพุทธธรรมและปัญหาทางสังคมปัจจุบันมาตั้งเป็นประเด็นปัญหา แล้วให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอความคิดเห็น และวิเคราะห์หาทางออกร่วมกัน รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์พุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดและพัฒนาการคำสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สาระสำคัญและโครงสร้างพระไตรปิฎก แนวคิดและหลักการบัญญัติพระวินัยในพระวินัยปิฎก การวินิจฉัยในพระวินัยปิฎก วิเคราะห์พระสูตรสำคัญและหลักธรรมในพระสูตตันตปิฎก สาระสำคัญขององค์ธรรมและสาระสำคัญในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือบนระบบ MCU MOOC ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ได้  LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการหลักการในการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ MCU MOOC ได้ LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้าง (create) โครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ MCU MOOC ได้ LO4 : ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากบทเรียนออนไลน์มาพัฒนารายวิชาออนไลน์ของตนเองได้ 

คำอธิบายภาษาไทย

- ศึกษาประวัติ  หลักธรรม สำนัก การพัฒนาการและคำสอนของพระพุทธปรัชญา

-ศึกษาหลักธรรมของสำนักพุทธปรัชญา 4 สำนัก  คือ สำนักไวภาษิกะ สำนักเสาตรานติกะ สำนักโยคาจารย์ และสำนักมัธยามิกะ


คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

-To study of the history, substance, school and development and the Buddha’s Teaching  in  Buddhism.

-To study of  teachings  of Buddhist Philosophy in 4 schools, they are the school of Vibhasika, the school of Soatrantika, the school of Yogajaraya and the school of Madhyamika