ฝึกการอ่านให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับต่าง ๆ เน้นการเดาความหมายของคำและประโยค การจับความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยค และการเขียนตอบคำถาม เพื่อแสดงความเข้าใจบทอ่าน

ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ทำนองเสียงและจังหวะเสียง ฝึกฟัง ฝึกออกเสียงและถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร

    ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ

ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ทำนองเสียงและจังหวะเสียง ฝึกฟัง ฝึกออกเสียงและถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร


ศึกษาประวัติ ความสำคัญของสถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย และฝึกบรรยายสถานที่เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

           (๑(  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต

           (๒( ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

           (๓( มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ

ความสำคัญ

           (๔( เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

           (๕( เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

 ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช้ Play on Words, Puns, Figurative Language, Allusion, Symbol, Tone and Irony หลักการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บท กวีนิพนธ์ บทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร