คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพพยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาต กรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา

            ศึกษาการแต่ง-แปลบาลี  แต่งประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ  โดยอาศัยหลักไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว  แปลทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา  แปลไทยเป็นบาลีและแปลบาลีเป็นไทย  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่บรรจุเนื้อหารายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

คำอธิบายรายวิชา

             ภาษาบาลีเป็นวิชาหนึ่งที่ใช้เป็นหลักสูตรที่เตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์  เป็นภาษาบาลีหนึ่งในบรรดาหลายภาษาที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ชื่อว่า “ภาษาที่สอง” กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ภาษานี้เป็นหลักสูตรมานานแล้ว แต่หนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนภาษาบาลีโดยเฉพาะของชั้นปี ยังไม่ค่อยจะมีท่านผู้ใดรวบรวมและเรียบเรียงขึ้น  ส่วนแบบเรียนนั้นยังมีไม่พอแก่ความต้องการของนักเรียน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้คิดเรียนเรื่องหนังสือเล่มนี้ขึ้น ซึ่งคิดว่าพอจะเป็นประโยชน์ในอันที่จะช่วยเหลือในการเรียนการสอนของท่านที่เลือกบาลีเป็นภาษาที่สองได้บ้าง

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาการแต่ง-แปลบาลี  แต่งประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ  โดยอาศัยหลักไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว  แปลทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  ให้ถูกต้องตามหลักภาษา  แปลไทยเป็นบาลี  และแปลบาลีเป็นไทย  โดยใช้หนังสืออุภัยพากย์ปริวัตน์และสัลลาปกถา

คำอธิบายรายวิชา

                         หลักสูตรการศึกษา ชั้นที่ ๑ จูฬอาภิธรรมิกะตรี, ชั้นที่ ๒ จูฬอาภิธรรมิกะโท, ชั้นที่ ๓ จูฬอาภิธรรมิกะเอก, ชั้นที่ ๔ มัชฌิมอาภิธรรมมิกะตรี , ชั้นที่ ๕ มัชฌิมอาภิธรรมมิกะโท, ชั้นที่ ๖ มัชฌิมอาภิธรรมมิกะเอก, ชั้นที่ ๗ มหาอาภิธรรมมิกะตรี, ชั้นที่ ๘ มหาอาภิธรรมมิกะโท, ชั้นที่ ๙ มหาอาภิธรรมมิกะเอก   รวมใช้เวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตรทั้ง ๙ ชั้น ๗ ปี ๖ เดือน

ฝึกภาษาฮินดี

วิชา  บาลีไวยากรณ์  ๓  รหัสวิชา  ๑๐๒  ๑๐๓  นี้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นตามแนวสังเขปรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตศึกษากิริยาอาขยาต  นามกิตก์  และกิริยากิตก์  ซึ่งเนื้อหาในวิชานี้  ได้แบ่งไว้เป็น  ๕  บท  และแต่ละบทก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทด้วย

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การอ่าน การเขียนคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา

วิชา  บาลีไวยากรณ์  ๓  รหัสวิชา  ๑๐๒  ๑๐๓  นี้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นตามแนวสังเขปรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตศึกษากิริยาอาขยาต  นามกิตก์  และกิริยากิตก์  ซึ่งเนื้อหาในวิชานี้  ได้แบ่งไว้เป็น  ๕  บท  และแต่ละบทก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทด้วย