วิทยาการการบริหารสมัยใหม่  (New Public Management)
พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร .

วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ (New Public Management)

ศึกษาแนวความคิดการจัดการแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางศตวรรษที่ ๒๑ โดยศึกษาถึง ความส าคัญของผู้น ากับการจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วย การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ การจัดองค์กร สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกระบวนการการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำ

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย


รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (Public Administration  in  Buddhist  Literature)
พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร .

รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (Public Administration in Buddhist Literature)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ เช่น ไตรภูมิ พระร่วง โลกนีติ ราชนีติ ธรรมนีติ จักกวาฬทีปนี ภูมิวิลาสินี มงคลทีปนี โลกทีปกสาร โลกบัญญัติ วิเคราะห์หลักการ บริหารในวรรณกรรมเหล่านี้และวรรณกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics  in  Daily  Life)
ดร.ดอนล่าร์ เสนา

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics in Daily Life)

          ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต  ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การทำงานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ดร .

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์, พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  เป็นวิชาเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้มีความพร้อมในด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในด้านรัฐศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

พฤติกรรมองค์การ
พระราชรัตนสุธี, ดร .

พฤติกรรมองค์การ

พฤติกรรม่ของมนุษย์ในองค์การและการบริหารงาน พฤติกรรมองค์การกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็น ประโยชน์ต่ององค์การ พื้นฐานพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ การจูงใจ การสร้างขวัญ กำลังใจ และความพึงพอใจในงาน พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสาร และการตัดสินใจของกลุ่ม ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมือง ความชัดแย้ง และพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์
ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ