เนื้อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ WordPress ประกอบไปด้วย

1. รู้จักกับ WordPress

2. พื้นฐานของหน้าต่าง

3. การตั้งค่าทั่วไปสำหรับ WordPress

4. การสร้างเรื่องใหม่ในเว็บไซต์ (Post)

5. การทำงานกับหน้า (Page)

6. การทำงานกับสื่อต่าง ๆ (Media)

7. การทำงานกับธีม (Theme)

8.การปรับแต่งเมนูและรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ (Menu - Appearance)

9. การใช้งานโปรแกรมเสริม ( Plugins)

10. จัดการผู้ใช้งานของระบบ (Users)